Algemene voorwaarden AvanAandacht

Artikel 1. Algemeen

 1. De overeenkomst wordt gevormd door de onderhavige algemene voorwaarden gezamenlijk met de door opdrachtgever en AvanAandacht(verder aangeduid als opdrachtnemer) ondertekende opdrachtbevestiging.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen (inclusief offertes, mondelinge afspraken, overeenkomsten en intentieverklaringen) tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever. Wanneer enige bepaling van de Algemene Voorwaarden niet geldig blijkt, blijven de overige elementen in de Algemene Voorwaarden van kracht.
 3. Wijzigingen en aanvullingen van de Algemene Voorwaarden of in de offerte/overeenkomst die wederzijds is opgesteld, zijn alleen geldig indien opdrachtnemer deze schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard. Wijzigingen en aanvullingen gelden alleen voor de desbetreffende offerte(s) en overeenkomst(en).
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn alleen van toepassing als indien AvanAandacht deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk heeft geaccepteerd.

 

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst en offertes

 1. Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat hij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt.
 2. Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn geldig gedurende 30 dagen na dagtekening van offertes en aanbiedingen.
 3. Alle offertes die opdrachtnemer uitbrengt, zijn vrijblijvend. Opdrachtnemer is bevoegd om offertes in te trekken en/of te wijzigen.
 4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor opdrachten en aanbiedingen van opdrachtgever te weigeren.
 5. Een overeenkomst komt alleen tot stand door schriftelijke overeenstemming tussen opdrachtnemer en de opgever. Bij gebreke daarvan komt een overeenkomst ook tot stand als opdrachtnemer - met instemming van de opdrachtgever - start met de feitelijke uitvoering van een overeenkomst. De overeenkomst komt dan tot stand op basis van de laatste offerte.
 6. Een overeenkomst kan alleen gewijzigd worden door uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding hiervan door beide partijen. Indien wijzigingen van de opdrachtgever (meer)kosten met zich meebrengen, dan worden deze door de opdrachtgever aan Opdrachtnemer vergoed.
 7. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

                                                                                           

Artikel 3. Uitvoering van de opdracht

 1. Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fases uit te voeren, waarbij een onderbroken uitvoering van de opdracht mogelijk is.
 3. Opdrachtnemer neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Indien voor de uitvoering van een overeenkomst gebruik wordt gemaakt van ruimtes, terreinen of hulpmiddelen van de opdrachtgever dan zal de opdrachtgever alle redelijkerwijs noodzakelijke maatregelen treffen om te voorkomen dat opdrachtnemer en overige bij de uitvoering van die overeenkomst betrokken personen in de uitoefening van hun werkzaamheden schade lijden.
 5. Vervoer van voor de opdrachtgever bestemde zaken geschiedt vanaf het moment van inladen voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

Artikel 4. Uitvoeren door derden

 1. Opdrachtnemer heeft het recht, voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, gedeeltelijk de opdracht door derden te laten uitvoeren, waarvan de kosten aan de opdrachtgever zullen worden doorberekend. Opdrachtnemer zal hiertoe uitsluitend overgaan, na overleg met opdrachtgever.
 2. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 5. Wijziging in de opdracht

 1. Wijzigingen in de opdracht door de opdrachtgever die door opdrachtnemer niet konden worden voorzien en meerwerk veroorzaken, zullen door de opdrachtgever aan opdrachtnemer worden voldaan conform het in de overeenkomst afgesproken tarief. Er is voorts sprake van meerwerk, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door de opdrachtgever, opdrachtnemer zijn geplande werkzaamheden opnieuw moet organiseren. Opdrachtnemer zal de kosten voor meerwerk op basis van nacalculatie in rekening brengen bij de opdrachtgever.
 2. Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht. Opdrachtnemer is niet verplicht door opdrachtgever mondeling aangegeven wijzigingen aan te brengen. Bovendien is opdrachtnemer gerechtigd om schriftelijke wijzigingen af te wijzen. Dit recht zal opdrachtnemer niet onredelijk gebruiken.
 3. Veranderingen die in een reeds verstrekte opdracht worden aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen oplevertijd door opdrachtnemer wordt overschreden, waarvoor opdrachtnemer derhalve niet aansprakelijk is.

 

Artikel 6. Medewerking opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan opdrachtnemer die hij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan hem verstrekte opdracht.
 2. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is opdrachtnemer bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, stelt opdrachtgever tijdig medewerkers van zijn eigen organisatie ter beschikking, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat zijn personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.
 4. Indien en voor zover de opdrachtnemer daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie de opdrachtnemer kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst, een fax- en/of datanetaansluiting, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit.
 5. Indien ten gevolge van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van personeel, verzochte gegevens, bescheiden en faciliteiten door opdrachtgever, extra kosten voortvloeien voor opdrachtnemer, dan komen deze kosten voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 7. Geheimhouding

 1. Opdrachtgever en opdrachtnemer verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 3. Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

 

Artikel 8. Intellectueel eigendom

 1. Alle door opdrachtnemer voor opdrachtgever ontwikkelde modellen, werken en/of uitvindingen zijn en blijven eigendom van opdrachtnemer. Daaronder wordt tevens verstaan alle rechten van intellectueel eigendom waaronder begrepen, doch niet daartoe beperkt auteursrechten, modelrechten en/of octrooirechten.
 2. Alle door de opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, computer programma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen en contracten, zijn te gebruiken door opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Door opdrachtnemer verstrekte stukken mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd worden dan wel geëxploiteerd worden of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. AvanAandacht is gerechtigd om zijn naam op of nabij het werk te (laten)vermelden of te gebruiken voor eigen promotie, tenzij de opdrachtgever op basis van redelijke gronden kan aantonen dat zij hierdoor onevenredig in haar belangen wordt geschaad.

 

Artikel 9. Tarieven

 1. De betaling van de door opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden gebeurt: voor arbeidsuren, voorbereiding, kantoormaterialen, administratie en materiaal noodzakelijk voor interim, advies en trainingen, vertaald in één uurtarief exclusief BTW, dan wel conform de door opdrachtnemer daarvoor specifieke geoffreerde bedragen.
 2. De geldende tarieven zijn de meest recente door opdrachtnemer aan opdrachtgever bevestigde prijzen.
 3. In de tarieven zijn niet begrepen de kosten van reizen, vervoer, overnachting en overige extra kosten of belastingen die onlosmakelijk met de overeenkomst zijn verbonden van opdrachtnemer of de ingeschakelde derde. Deze kosten worden separaat doorbelast aan de opdrachtgever.
 4. Indien prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren door welke oorzaak dan ook verhoogd of verlaagd worden, is opdrachtnemer gerechtigd de tarieven dienovereenkomstig te verhogen of te verlagen en met de opdrachtgever te verrekenen.
 5. Opdrachtnemer kan niet aan een aanbieding gehouden worden, wanneer redelijkerwijs te begrijpen is dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

Artikel 10. Betaling

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen, dienen nota’s binnen 14 dagen na factuurdatum aan opdrachtnemer te worden betaald. De betaling dient plaats te vinden zonder enige korting, inhouding of verrekening. De opdrachtgever heeft niet het recht om zijn betalingsverplichtingen op te schorten en/of te verrekenen.
 2. De opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor de voldoening van de openstaande rekeningen ten name van de opdrachtgever, ook wanneer de overeenkomst beëindigd is. Wanneer de opdrachtgever optreedt als tussenpersoon en geen eigen verplichtingen wenst te hebben, dient dit uitdrukkelijk en schriftelijk bij het geven van de opdracht te worden aangegeven.
 3. In geval van liquidatie, (aanvraag) faillissement, toelating van opdrachtgever tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 4. Indien de opdrachtgever niet binnen de in artikel 10.1 genoemde termijnen betaalt, is de opdrachtgever door het enkele verloop van die termijn in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Daarmee is de opdrachtgever wettelijk rente aan opdrachtnemer verschuldigd over openstaande vorderingen van opdrachtnemer over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, onverminderd het recht van opdrachtnemer op schadevergoeding op basis van de wet.
 5. Alle kosten van invordering van de door de opdrachtgever verschuldigde kosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De hoogte van de aan opdrachtnemer verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend conform de geldende incassotarieven van de Nederlandse Orde van Advocaten. De incassokosten worden berekend over het gehele door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, inclusief genoemde wettelijk rente.
 6. Opdrachtnemer kan te allen tijde nadere zekerheid verlangen voor de betaling van de reeds verstuurder facturen alsmede onderhanden werk bij opdrachtnemer, bij gebreke waarvan opdrachtnemer de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten. Indien aan dit verlangen niet ten genoegen van opdrachtnemer gevolg wordt gegeven is opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van alle overeenkomsten met de opdrachtgever op te schorten of te weigeren, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder afstand te doen van zijn andere rechten uit deze overeenkomst of de wet.

 

Artikel 11. Annulering

 1. In alle gevallen, waarin de Wederpartij een individuele deelnemer is, kan deze binnen 14 dagen ten alle tijden, zonder opgaaf van redenen, kosteloos annuleren.
 2. Na de in 14.1 genoemde annuleringstermijn is annulering - in het geval de opdrachtnemer een individuele deelnemer is – mogelijk onder de volgende voorwaarden:
 • Tot 1 maand voor aanvang van de eerste activiteit, zoals benoemd in de overeenkomst, is de deelnemer 25% van de kosten van de hoofdsom verschuldigd met een minimum van €50,-.
 • Bij annulering korter dan 1 maand voor aanvang van de eerste activiteit, zoals benoemd in de overeenkomst, is de deelnemer 50% van de kosten van de hoofdsom verschuldigd met een minimum van €100,-.
 • Indien de deelnemer zelf zorgdraagt voor een vervanger is geen bedrag verschuldigd ten gevolge van annulering.
 1. Wanneer de Wederpartij een bedrijf of organisatie is, geldt de overeenkomst zoals overeengekomen. De in artikel 10.1 en 10.2 genoemde annuleringsbepalingen zijn dan niet van toepassing.
 2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de activiteit(en), zoals benoemd in de overeenkomst, bij onvoldoende aanmeldingen te annuleren. Voor een ééndaagse activiteit zijn dat minimaal 6 deelnemers. Voor een meerdaagse activiteit zijn dat minimaal 8 deelnemers.

 

Artikel 12. Reclames en onderzoek

 1. Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dan wel met betrekking tot het factuurbedrag dienen door de opdrachtgever uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van de factuur schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens opdrachtnemer vervalt.
 2. Klachten als bedoeld in het eerste lid, schorten de betalingsverplichtingen van opdrachtgever niet op.
 3. Indien en voor zover een klacht gehonoreerd wordt, dan heeft opdrachtgever de keuze tussen het aanpassen van het in rekening gebrachte honorarium, dan wel het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden. Indien het alsnog verrichten van de werkzaamheden aantoonbaar zinloos is geworden, dan heeft opdrachtgever het recht op restitutie naar evenredigheid van het door opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

 

Artikel 13. Uitvoeringstermijn

 1. Indien binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen, waarna opdrachtnemer binnen een redelijke termijn de opdracht alsnog mag uitvoeren.

 

Artikel 14. Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde tussentijds schriftelijk beëindigen met inachtneming van een redelijke termijn.
 2. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft opdrachtnemer vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de opdrachtnemer zijn toe te rekenen. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever nadat voornoemde compensatie door opdrachtgever is voldaan aan opdrachtnemer.
 3. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.
 4. Bij voortijdige beëindiging door opdrachtnemer, heeft opdrachtgever recht op medewerking van opdrachtnemer met betrekking tot de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 5. De opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer onmiddellijk te informeren indien zich (een van de) in artikel 14.3 genoemde omstandigheden voordoe(t)(n), dan wel indien sprake is van overmacht op basis waarvan de opdrachtgever zijn verplichtingen aan opdrachtnemer niet kan nakomen dan wel geen informatie kan verstrekken over feiten en omstandigheden die (mede) van invloed zijn op de beoordeling van een situatie waarover opdrachtnemer advies zal geven.

 

Artikel 15 Overmacht

 1. Bij overmacht is opdrachtnemer gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheid die de overmacht oplevert voortduurt. Ook kan opdrachtnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen, zonder tot enige schadevergoeding of boete gehouden te zijn. In geval van opschorting zal opdrachtnemer alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst (deels of geheel) te beëindigen.
 2. Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor opdrachtnemer tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals het niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens door de opdrachtgever dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door opdrachtgever. Ook brand, overstromingen, stakingen, onlusten, stremmingen in het vervoer, mobilisatie, oorlog, computerstoring en storingen in post-, en telecommunicatie activiteiten, het niet leveren van voorzieningen door openbare nutsbedrijven en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van opdrachtnemer kan worden gevraagd dat zij haar verplichtingen naar haar opdrachtgever (verder) nakomt, gelden als overmacht.
 3. Opdrachtnemer is altijd gerechtigd betaling te vorderen van de werkzaamheden c.q. delen van de samenwerking die reeds zijn verricht c.q. verschuldigd zijn geworden voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheden sprake was.

 

Artikel 16 Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de onjuistheid en/of onvolledigheid van de door of namens de opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte gegevens. Het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door of namens de opdrachtgever geeft opdrachtnemer het recht tot toepassing van artikel 14 (opzegging).
 2. Op grond van de aard van de werkzaamheden van opdrachtnemer en de subjectieve beoordelingsaspecten die daarbij steeds een rol spelen is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit haar werkzaamheden behoudens in geval van opzet dan wel grove schuld van zijn leidinggevenden.
 3. Voor schade van welke aard ook veroorzaakt door handelingen of nalatigheid door personeel in dienst bij opdrachtnemer of andere personen met wie opdrachtnemer samenwerkt, daaronder begrepen adviezen door deze personen, is opdrachtnemer niet aansprakelijk behoudens in geval van opzet en/of grove schuld van zijn leidinggevenden.
 4. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 6. Opdrachtnemer kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor directe schade, voorzover hij aansprakelijk mocht zijn op grond van onderhavig artikel.
 7. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 8. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

Artikel 17 Vrijwaring derden

 1. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan opdrachtnemer toerekenbaar is.
 2. Opdrachtgever is gehouden om opdrachtnemer zowel in als buiten rechte bij te staan indien opdrachtnemer wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden ter beperking van aansprakelijkheid en kosten aan de zijde van opdrachtnemer. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

Artikel 18. Contractsoverneming

 1. Opdrachtgever is niet gerechtigd enige verplichting uit de overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer over te dragen aan derden. Voor zover opdrachtnemer al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractsoverneming blijft opdrachtgever te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de overeenkomst waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken.
 2. Voorts geldt dat voor zover opdrachtnemer al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractsoverneming, dan dient opdrachtgever opdrachtnemer hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen en heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de overdracht zal geschieden. Opdrachtnemer is niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.

 

Artikel 19. Toepasselijk recht

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die ter zake van de onderhavige overeenkomst en de uitvoering daarvan tussen partijen ontstaan, zullen slechts kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van opdrachtnemer.
 3. Deze voorwaarden van opdrachtnemer zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in ’s-Hertogenbosch.

 

www.avanaandacht.nl

Bergstraat 38, 6174 RS Sweikhuizen

K.v.K: 89975324

IBAN: NL42 RABO 0343 9443 24

BTW NR: NL003938450B54